บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน

phone icon 01021 418 222

Image

เกี่ยวกับมะหะทุน

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น

ปี พ.ศ. 2554

เริ่มก่อตั้งบริษัท

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ("บริษัท") ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการเช่าสินเชื่อ (สังหาริมทรัพย์) บริษัทถือหุ้นโดยนักธุรกิจคนลาว 12 เปอร์เซ็นต์ และนักธุรกิจคนไทย 88 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาวมานานมากกว่า 20 ปี

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
และเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจดทะเบียนจากดอลลาร์สหรัฐมาเป็นกีบ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,200,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,400,000,000 กีบ มาเป็น 5,600,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2557

ขายหุ้น, เพิ่มทุน และเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่

ขายหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศให้แก่  บริษัท  มหทุน  โฮลดิ้ง จำกัด (Mahathun Holding Co., Ltd.) ประเทศไทย จำนวน 616,000 หุ้นสามัญ คิดเป็น 88% ของทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,160,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,600,000,000 กีบ มาเป็น 17,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ (Refinance)

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,600,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 17,760,000,000 กีบ มาเป็น 23,360,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนผู้อำนวยการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,400,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 23,360,000,000 กีบ มาเป็น 27,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เมื่อเมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่จาก นาย ชาคริต นักสอน มาเป็น นาย มานพ ตรีฤทธิวิไล จัดตั้งสภาบริหารโดยมี      นาย ชาคริต นักสอน เป็นประธานสภาบริหาร และ นาง อินทะวิไล อุดม เป็นรองประธานสภาบริหาร

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

แปรสภาพจากบริษัท “จำกัด” เป็น “มหาชน"

เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทดำเนินการ

แปรสภาพเป็นบริษัทจาก "บริษัทจำกัด" เป็น "บริษัทมหาชน" และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด (Mahathuen Leasing Co., Ltd.)    เป็นบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (Mahathuen Leasing Public Company)

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 8,000 กีบ เป็น 1,000 กีบ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,240,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 27,760,000,000 กีบ มาเป็น 40,000,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ เพื่อเตรียมขายในนักลงทุนทั่วไป ทั้งภายในสปป.ลาวและนักลงทุนต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2561

จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Commission Office) ให้จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีการซื้อขายหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น

พ.ศ. 2562 บริษัท ได้ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น ในเดือน มิถุนายน ปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มให้การบริการเช่าสินเชื่อ สำหรับอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งเริ่มต้นจากรถไถนาประเภทเดินตาม และ เมื่อมีความพร้อมมากขึ้น จะขยายการให้บริการเข่าสินเชื่อให้ควบคุมเครื่องมือการเกษตรให้มีความหลากหลาย

ปี พ.ศ. 2563

ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ สำลับรถที่ใช้แล้ว (Use car)

ปี 2563 บริษัท ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเรี่มให้บริการเช่าสินเชื่อคืนใหม่ (Refinance) สำลับรถที่ใช้แล้ว (Use car) เพื่อเพี่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สำรับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

แตกหุ้นเป็น 100 กีบต่อหุ้น และ จำนวนหุ้นทังหมดเท่ากับ 400,000,000 หุ้น.

บริษัท ได้สำเร็จการแตกหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนา 2564 ชึ่งมุลค่าหุ้นเท่ากับ 100 กีบต่อหุ้น และ จำนวนหุ้นทังหมดเท่ากับ 400,000,000 หุ้น.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาบริหารได้อนุมัติบริษัท ขหยายพื้นที่บริการเพี่มเตีมที่ แขวงคำม่วน เพื่อท่จะให้บริการสินเชื่อสำรับลูกค้า สาขาคำม่วน ตั้งอยู่ที่บ้านเลกที่ 109 หน่วย 13 บ้านเวียงวิไล เมืองท่าแขก แขงคำม่วน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัท ได้มีกานเปีดตัว Mobile application M HUK เชิ่งเป็นแอพที่อำนวยความสะดวกในกานเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อของลูกค้า และ ยังเป็นช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางสมาร์ทโฟน รวมถึงกานติดต่อสื่อสานระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้มีคงามรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2565

ให้บริการสินเชื่อ "ทองคำ"

 ในปี  2565 บริษัท ได้เรี่มให้บริการสินเชื่อ "ทองคำ" โดยเรี่มดำเนีนการร่วมกับ ร้านคำพูวง ชึ่งเป็นร้านทองที่ใหย่ที่สุดใน สปป ลาว เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565

ปี พ.ศ. 2565

Image

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เราพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสร้างสรรค์สินเชื่อที่เหมาะสมและยุติธรรมให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ชาวลาวอย่างทั่วถึง"


พันธกิจ (Mission)

1. สร้างบริษัทฯ ให้มั่นคงและเติบโตควบคู่กับความเจริญของประเทศลาว
2. นำบริษัทฯ เข้าเป็นหนึ่งในบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว
3. ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง
4. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริการที่ประทับใจ ยุติธรรม ด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของลูกค้า
5. รักษาสมดุลด้านผลตอบแทนให้กับคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

สภาบริหาร (Board of Directors) จำนวน 9 ท่าน

Image

ท่าน ธีร ชุติวราภรณ์

ประธานสภาบริหาร

Image

ท่าน วิเชียร ลัคนาทิน

รองประธานสภาบริหาร

Image

นาย มานพ ตรีฤทธิวิไล

ผู้อำนวยการใหญ่

Image

ท่าน ชาคริต นักสอน

สมาชิกสภาบริหาร

Image

ท่าน ไวรุ่ง มีนากุล

สมาชิกสภาบริหาร

Image

ท่าน โกวิท เกีดศิริรักษ์

สมาชิกสภาบริหาร

Image

ท่าน วันคำ วอละวง

สมาชิกสภาบริหารอิสระ

Image

ท่าน ธีรเมศร์ วุฒิภัทรพิบูลย์

สมาชิกสภาบริหารอิสระ

Image

ท่าน วิญญู จีระประภากาญจน์

สมาชิกสภาบริหารอิสระ

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 5 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 ท่าน

Image

ท่าน วันคำ วอละวง

ประธานฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

Image

ท่าน ธีรเมศร์ วุฒิภัทรพิบูลย์

สมาชิกฯ/คณะกรรมการตรวจสอบ

Image

ท่าน วิญญู จีระประภากาญจน์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จำนวน 3 ท่าน

Image

ท่าน ธีร ชุติวราภรณ์

ประธานฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Image

ท่าน วิเชียร ลัคนาทิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Image

ท่าน วิญญู จีระประภากาญจน์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทน (Remuneration Committee) จำนวน 3 ท่าน

Image

ท่าน ธีร ชุติวราภรณ์

ประธานฯ คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทน

Image

ท่าน ธีร ชุติวราภรณ์

คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทน

Image

ท่าน วิญญู จีระประภากาญจน์

คณะกรรมการกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) จำนวน 3 ท่าน

Image

ท่าน ธีร ชุติวราภรณ์

ประธานฯ คณะกรรมการสรรหา

Image

ท่าน วิเชียร ลัคนาทิน

คณะกรรมการสรรหา

Image

ท่าน ธีรเมศร์ วุฒิภัทรพิบูลย์

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวพัน (Related Parties Committee) จำนวน 3 ท่าน

Image

ท่าน โกวิท เกีดศิริรักษ์

ประธานฯ คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวพัน

Image

ท่าน ไวรุ่ง มีนากุล

คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวพัน

Image

ท่าน ธีรเมศร์ วุฒิภัทรพิบูลย์

คณะกรรมการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวพัน

ใบทะเบียนวิสาหกิจ

ใบอนุญาตลงทุน

ใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ

ใบยังยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ใบอนุญาตออกจำหน่ายหุ้น

Listing Certificate

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

เกี่ยวกับมะหะทุน

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (บริษัทฯ) เดิมชื่อ บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด ก่อตั้งโดยนักลงทุนจากประเทศไทย มีนายชาคริต นักสอน ประธานบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม โดยร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทยและลาว เพื่อดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนที่สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจเช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนเป็นระยะๆ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 27,760 ล้านกีบ หรือประมาณ 3,470,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทมหาชน และยื่นขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange) โดยได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น

ปี พ.ศ. 2554

เริ่มก่อตั้งบริษัท

บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ("บริษัท") ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 ในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบธุรกิจประเภทการให้บริการเช่าสินเชื่อ (สังหาริมทรัพย์) บริษัทถือหุ้นโดยนักธุรกิจคนลาว 12 เปอร์เซ็นต์ และนักธุรกิจคนไทย 88 เปอร์เซ็นต์ ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาวมานานมากกว่า 20 ปี

ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

เปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
และเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจดทะเบียนจากดอลลาร์สหรัฐมาเป็นกีบ และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,200,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,400,000,000 กีบ มาเป็น 5,600,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2557

ขายหุ้น, เพิ่มทุน และเปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ใหม่

ขายหุ้นของผู้ลงทุนต่างประเทศให้แก่  บริษัท  มหทุน  โฮลดิ้ง จำกัด (Mahathun Holding Co., Ltd.) ประเทศไทย จำนวน 616,000 หุ้นสามัญ คิดเป็น 88% ของทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,160,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,600,000,000 กีบ มาเป็น 17,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,520,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เริ่มให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ (Refinance)

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,600,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 17,760,000,000 กีบ มาเป็น 23,360,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

ปี พ.ศ. 2559

เพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนผู้อำนวยการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4,400,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 23,360,000,000 กีบ มาเป็น 27,760,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 กีบ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายสินเชื่อ

เมื่อเมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหญ่จาก นาย ชาคริต นักสอน มาเป็น นาย มานพ ตรีฤทธิวิไล จัดตั้งสภาบริหารโดยมี      นาย ชาคริต นักสอน เป็นประธานสภาบริหาร และ นาง อินทะวิไล อุดม เป็นรองประธานสภาบริหาร

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2560

แปรสภาพจากบริษัท “จำกัด” เป็น “มหาชน"

เมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทดำเนินการ

แปรสภาพเป็นบริษัทจาก "บริษัทจำกัด" เป็น "บริษัทมหาชน" และเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ จำกัด (Mahathuen Leasing Co., Ltd.)    เป็นบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน (Mahathuen Leasing Public Company)

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 8,000 กีบ เป็น 1,000 กีบ

เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 12,240,000,000 กีบ จากทุนจดทะเบียนเดิม 27,760,000,000 กีบ มาเป็น 40,000,000,000 กีบ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 12,240,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 กีบ เพื่อเตรียมขายในนักลงทุนทั่วไป ทั้งภายในสปป.ลาวและนักลงทุนต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2561

จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Commission Office) ให้จำหน่ายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมีการซื้อขายหุ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2562

ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น

พ.ศ. 2562 บริษัท ได้ก่อตั้งหน่วยบริการลูกค้าขึ้น 1 แห่งในแขวง สะหวันนะเขด คือ หน่วยบริการดงเห็น ในเดือน มิถุนายน ปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มให้การบริการเช่าสินเชื่อ สำหรับอุปกรณ์การเกษตร ซึ่งเริ่มต้นจากรถไถนาประเภทเดินตาม และ เมื่อมีความพร้อมมากขึ้น จะขยายการให้บริการเข่าสินเชื่อให้ควบคุมเครื่องมือการเกษตรให้มีความหลากหลาย

ปี พ.ศ. 2563

ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ สำลับรถที่ใช้แล้ว (Use car)

ปี 2563 บริษัท ได้เพี่มผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเรี่มให้บริการเช่าสินเชื่อคืนใหม่ (Refinance) สำลับรถที่ใช้แล้ว (Use car) เพื่อเพี่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ สำรับเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564

แตกหุ้นเป็น 100 กีบต่อหุ้น และ จำนวนหุ้นทังหมดเท่ากับ 400,000,000 หุ้น.

บริษัท ได้สำเร็จการแตกหุ้นเมื่อวันที่ 24 มีนา 2564 ชึ่งมุลค่าหุ้นเท่ากับ 100 กีบต่อหุ้น และ จำนวนหุ้นทังหมดเท่ากับ 400,000,000 หุ้น.
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สภาบริหารได้อนุมัติบริษัท ขหยายพื้นที่บริการเพี่มเตีมที่ แขวงคำม่วน เพื่อท่จะให้บริการสินเชื่อสำรับลูกค้า สาขาคำม่วน ตั้งอยู่ที่บ้านเลกที่ 109 หน่วย 13 บ้านเวียงวิไล เมืองท่าแขก แขงคำม่วน
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัท ได้มีกานเปีดตัว Mobile application M HUK เชิ่งเป็นแอพที่อำนวยความสะดวกในกานเรียกดูข้อมูลบัญชีสินเชื่อของลูกค้า และ ยังเป็นช่องทางในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางสมาร์ทโฟน รวมถึงกานติดต่อสื่อสานระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้มีคงามรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2565

ให้บริการสินเชื่อ "ทองคำ"

 ในปี  2565 บริษัท ได้เรี่มให้บริการสินเชื่อ "ทองคำ" โดยเรี่มดำเนีนการร่วมกับ ร้านคำพูวง ชึ่งเป็นร้านทองที่ใหย่ที่สุดใน สปป ลาว เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565

ปี พ.ศ. 2565

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
เอกสารสำคัญของบริษัท
Image